Polaco » Alemão

Traduções para „zabrać“ no dicionário Polaco » Alemão (Salte para Alemão » Polaco)

zabrać [zabratɕ]

zabrać perf od zabierać

Veja também: zabierać

I . zabierać <‑ra; perf zabrać> [zabjeratɕ] VERBO trans

2. zabierać (brać ze sobą):

3. zabierać (usuwać):

er hat den Tod gefunden książk

5. zabierać (zajmować):

II . zabierać <‑ra; perf zabrać> [zabjeratɕ] VERBO refl

1. zabierać (rozpoczynać coś):

sich akk an etw akk heranmachen pot

2. zabierać pot (być wobec kogoś stanowczym):

sich dat jdn vornehmen [o. vorknöpfen] pot

4. zabierać pot (wynosić się):

abhauen pot
verschwinde [o. hau ab pot ] [von] hier!

Gostaria de traduzir uma frase? Então, utilize a nossa tradução de textos

Desejar acrescentar uma palavra, uma frase ou uma tradução?

Envie-nos uma nova entrada.

Página em Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文