ténu no Dicionário de Francês-Inglês da Oxford-Hachette

Traduções para ténu no dicionário Francês»Inglês (Salte para Inglês»Francês)

ténu (ténue) [teny] ADJ

I.tenu (tenue) [təny] VERBO pp

tenu → tenir

II.tenu (tenue) [təny] ADJ

3. tenu (vêtements):

V.tenu (tenue) [təny]

tenue de combat MILIT
tenue de route MOTOR
tenue de sortie MILIT
tenue de ville COUT
tenue de vol AVIAT

Veja também: tenir, impossible

1. tenir (serrer):

5. tenir (posséder):

7. tenir (garder):

tenir un article dated
tenir les cours dated FIN

II.tenir à VERBO trans obj.indir.

2. tenir (vouloir):

III.tenir de VERBO trans obj.indir.

1. tenir (rester en place):

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

3. tenir (durer):

5. tenir (être contenu):

4. tenir (demeurer):

I.impossible [ɛ̃pɔsibl] ADJ

1. impossible (impensable, infaisable):

II.impossible [ɛ̃pɔsibl] SUBST m

III.impossible [ɛ̃pɔsibl] INTERJ

IV.impossible [ɛ̃pɔsibl]

1. tenir (serrer):

5. tenir (posséder):

7. tenir (garder):

tenir un article dated
tenir les cours dated FIN

II.tenir à VERBO trans obj.indir.

2. tenir (vouloir):

III.tenir de VERBO trans obj.indir.

1. tenir (rester en place):

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

3. tenir (durer):

5. tenir (être contenu):

4. tenir (demeurer):

12. tenir (se limiter):